tokrirkri

tokrirkri

Έρχονται νέες αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ετοιμάζεται να φέρει με νομοθετική ρύθμιση σειρά τροποποιήσεων, που θα καταστήσουν τον αναπτυξιακό νόμο(4399/2016) πιο ευνοϊκό για τους επενδυτές. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, οι τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες στο πλαίσιο της διαρκούς επαναξιολόγησης και προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου στις ανάγκες του επενδυτικού κοινού και αφορούν κυρίως την επιτάχυνση της καταβολής των ενισχύσεων προς τους επενδυτές, τη διευκόλυνση της οριστικής ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων προηγούμενων επενδυτικών νόμων που είναι ώριμα, καθώς και προσαρμογές σε επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης του 4399/2016, ώστε να καταστούν πιο ελκυστικά για το επενδυτικό κοινό.

Στόχος των παρεμβάσεων αυτών, η μεγαλύτερη δυνατή και με καλύτερους όρους συμμετοχή των επενδυτών στα κίνητρα του νόμου, ο οποίος έως αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη αλλά προκύπτει και από τα στοιχεία, έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, με τον προϋπολογισμό των επενδυτικών (δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή) μόνο για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» να ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ και οι προβλεπόμενες νέες θέσεις απασχόλησης να υπερβαίνουν τις 8.000. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την περασμένη Παρασκευή ανακοινώθηκε η παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» έως τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου.

Για το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποτελεί ένα από τα βασικότερα αναπτυξιακά εργαλεία που διαθέτει το δημόσιο και όπως έχει δηλώσει ο αναπληρωτής υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, ο νόμος δεν αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αλλά και στον στρατηγικό αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, σε αντίθεση λοιπόν με το παρελθόν, όπου οι ενισχύσεις κατευθύνονταν σε λίγα επενδυτικά σχέδια, κατά κανόνα χαμηλής τεχνολογίας, κυρίως στον τουρισμό και στην ενέργεια, ο νέος νόμος δίνει προτεραιότητα σε κρίσιμους τομείς για την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, η μεταποίηση, η αγροδιατροφή και οιΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Επιπλέον, είναι προσανατολισμένος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας σημαντικά κίνητρα για την τεχνολογική τους αναβάθμιση και τη δημιουργία δικτυώσεων και αλυσίδων αξίας μεταξύ τους, καθώς και στη δημιουργία νέων σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Σημαντικές ωστόσο, όπως αναφέρουν, είναι οι διαφορές και ως προς τα κίνητρα και τα μέσα χρηματοδότησης. Ο νέος νόμος προσφέρει ποικιλία κινήτρων, όπως φορολογικές απαλλαγές και επιδοτήσεις για την επιχειρηματικότητα, για νέες ή καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για πρώτη φορά, σε συνεργατικά σχήματα. Παράλληλα, εξασφαλίζει δημόσια χρηματοδότηση σε ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης, καθώς και μία ταχεία διαδικασία αδειοδότησης, σταθερό συντελεστή φόρου και μεγάλες φοροαπαλλαγές για μεγάλες επενδύσεις και επισημαίνουν ότι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα επιβεβαιώνουν αυτό τον σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα, στον πρώτο κύκλο του αναπτυξιακού, ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των τριών βασικών καθεστώτων (Γενική Επιχειρηματικότητα, Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού), που προσέλκυσαν και μεγάλο ενδιαφέρον από το επενδυτικό κοινό. Αναλυτικότερα στη «Γενική Επιχερηματικότητα» υποβλήθηκαν 427 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 1.291.597.846 ευρώ, στις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»υποβλήθηκαν 202 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 376.469.037 ευρώ και στις «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» υποβλήθηκαν 136 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 342.963.855 ευρώ

Ειδικότερα, ως προς το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων έχει ήδη περατωθεί, έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες και έχει αρχίσει από τις αρχές Ιουλίου η έκδοση των σχετικών αποφάσεων υπαγωγής. Η διαδικασία αξιολόγησης για τα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Νέες Ανεξάρτητες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» επίσης ολοκληρώνεται, ώστε να εκδοθούν άμεσα και οι σχετικές αποφάσεις υπαγωγής.

Ως προς το νέο κύκλο του αναπτυξιακού, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο δεύτερος κύκλος των τριών βασικών καθεστώτων του νόμου. Ειδικότερα:

Γενική Επιχειρηματικότητα

Στις 15/12/2017 ενεργοποιήθηκε o β’ κύκλος αιτήσεων υπαγωγής του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα», ο οποίος, μετά από την ανταπόκριση στα πολλά αιτήματα παράτασης εκ μέρους των επενδυτών ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αιτήσεων, έκλεισε οριστικά τον Μάιο 2018 και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων.

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ και Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Ο β’ κύκλος αιτήσεων υπαγωγής των καθεστώτων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» ενεργοποιήθηκε στις 29/3/2018 και για τις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» όπως προαναφέρθηκε, θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 17/9/2018, μετά την παράταση που δόθηκε από το υπουργείο, σε ανταπόκριση στα πολλά αιτήματα εκ μέρους των επενδυτών, ενώ για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» μέχρι 15/12/2018.

Ανταπόκριση των επενδυτών στον Αναπτυξιακό Νόμο

Το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών είναι εμφανές, σημειώνουν τα ίδια στελέχη, καθώς οι αιτήσεις υπαγωγής για τον 2ο κύκλο του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» ήταν ακόμη περισσότερες και από αυτές του α’ κύκλου (511 αιτήσεις υπαγωγών στον β’ κύκλο έναντι 427 του α’ κύκλου) και ο προϋπολογισμός των επενδύσεων ακόμη υψηλότερος (1,8 δισ. στον β’ κύκλο έναντι 1,3 δισ. στον α’ κύκλο).

Σε ό,τι αφορά τους κλάδους, ισχυρό είναι το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους τομείς της αγροδιατροφής και της βιομηχανίας, που κάλυψαν το 50% των αιτήσεων. Δόθηκε επίσης η δυνατότητα συμμετοχής σημαντικού αριθμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (το 67% των αιτήσεων του Β’ κύκλου καλύπτεται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), ενώ ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των επενδυτικών σχεδίων (49%) θα λάβουν ως κίνητρο την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. Τέλος, οι νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ) που θα προκύψουν σύμφωνα με τις υπαγωγές του α’ κύκλου είναι 4.712 (ενώ στις υπαγωγές του α’ κύκλου για το ίδιο καθεστώς ήταν 3.316).

Πέραν των βελτιώσεων, προς προκήρυξη είναι και νέα καθεστώτα ενίσχυσης. Ειδικότερα, ετοιμάζεται η ενεργοποίηση και των υπόλοιπων και πιο εξειδικευμένων καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 4399/2016 όπως το καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και το καθεστώς «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα», με συνολικό προϋπολογισμό τα 200 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, βρίσκεται σε ώριμο στάδιο το σχήμα δημιουργίας Ταμείου Συμμετοχών (Fund of Funds) σε ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με στόχο την ανακεφαλαιοποίησή τους, ώστε να επανέλθουν σε αναπτυξιακή τροχιά.

Αναφορικά με την εξέλιξη των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους (νόμοι 3299/2004 και 3908/2011), τα ίδια στελέχη αναφέρουν ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο πληρώθηκαν περισσότερα από 221 εκατ. ευρώ σε περίπου 1. 000 επενδυτικά σχέδια.

Πηγή: euro2day.gr

Σχετικά Άρθρα

Ισχυρή αύξηση στον τζίρο της βιομηχανίας τον Αύγουστο

Σημαντική αύξηση 20,5% κατέγραψε ο τζίρος στη βιομηχανία τον Αύγουστο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Αναλυτικότερα, η εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2018, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη[…]

Δείτε περισσότερα

Κοινωνικό μέρισμα 2019: Μπορεί να φτάσει έως και τα 1.500 ευρώ

Εντός στόχων του πλεονάσματος φέρεται να είναι η Ελλάδα, κάτι που επηρεάζει θετικά και το κοινωνικό μέρισμα. Όπως ανέφερε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το υπερπλεόνασμα μπορεί να «κλειδώσει» το κοινωνικό μέρισμα σε ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, αν το μέρισμα διατεθεί στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος, τότε τα χρήματα που[…]

Δείτε περισσότερα